Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Państwa, iż Urszula Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Doradztwa Urzędowego Urszula Piotrowska” (dalej jako: „Kancelaria”) przetwarza między innymi dane osobowe:

1.klientów Kancelarii będących osobami fizycznymi;

2.w przypadku klientów Kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów;

3.dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;

4.osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa urzędowego świadczonego przez kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii;

5.osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Kancelarię;

W związku z powyższym Kancelaria przekazuje Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Urszula Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Doradztwa Urzędowego Urszula Piotrowska ul. Rubinowa 3 05-140 Serock NIP 5222715446 REGON 385072403

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

Można się z nami skontaktować:

 

 1. a) telefonicznie: 537777337;

 

 1. b) pod adresem e-mail: urszula.piotrowska@urzednik.eu

 

 1. c) w siedzibie Kancelarii pod adresem: 05-140 Serock ul Rubinowa 3

 

JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach zapewnienia świadczenia przez Kancelarię – w sposób profesjonalny, zgodny z obowiązującymi regulacjami oraz Zasadami Etyki Zawodu – pomocy, doradztwa (obsługi) urzędowej.

 

W tym zakresie dysponowanie przez Kancelarię danymi osobowymi jest niezbędne:

 

1.dla wykonania umów/zleceń, których Państwo i Kancelaria są stronami; najczęściej chodzi o umowy/zlecenia dotyczące świadczonej przez naszą Kancelarię pomocy, doradztwa (obsługi) urzędowej lub o umowy/zlecenia w sprawie świadczenia przez Państwa na naszą rzecz jakichkolwiek usług, w tym do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem takiej umowy/zlecenia, ustnej, czy pisemnej,

2.dla realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa,

3.do ochrony Państwa interesów lub innej osoby fizycznej (na rzecz której świadczymy pomoc doradzczą),

4.do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych – wskazanych w dalszej części niniejszej informacji.

W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych przez naszą Kancelarię, zachodzi przynajmniej jedna z powyższych przesłanek. Kancelaria nie przetwarza danych osobowych, jeżeli nie jest w stanie wykazać niezbędności przetwarzania dla realizacji któregokolwiek z powyższych celów.

 

PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

 

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych, a w przypadku Kancelarii mamy do czynienia, zasadniczo, z trzema podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy/zlecenia, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy/zlecenia – ta przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię będzie występowała w sytuacji, gdy zawrzemy z Państwem umowę/zlecenie dotyczącą świadczenia przez Państwa na naszą rzecz jakichkolwiek usług lub umowę/zlecenie w sprawie świadczenia przez naszą Kancelarię pomocy (obsługi) urzędowej lub będziemy podejmowali na Państwa żądanie czynności przygotowawcze do zawarcia takiej umowy/zlecenia;

 

 1. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
 2. 6 ust. 1 lit. d) RODO – niezbędność do ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – w tym wypadku ta przesłanka będzie występowała ze względu na podejmowanie przez Kancelarię działań urzędowych i faktycznych zmierzających do ochrony tego rodzaju interesów w ramach świadczonej przez Kancelarię pomocy urzędowej; w tym wypadku przetwarzanie danych osobowych ma związek z działaniami realizowanymi na Państwa rzecz albo na rzecz innych osób fizycznych w sprawach lub postępowaniach,
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych –przesłanka ta dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione interesy. Wystąpi zazwyczaj wtedy, gdy przetwarzanie danych osobowych nie może opierać się na żadnej z przywołanych wcześniej podstaw prawnych. Za uzasadnione interesy uznajemy w szczególności: zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzani

 

 1. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy/zlecenia – przez czas jej wykonywania oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy/zlecenia wynikających z niej roszczeń;

 

 1. w przypadku niezbędności do ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – do czasu zrealizowania tych interesów lub ich wygaśnięcia;

 

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć).

 

W każdym jednak przypadku dane osobowe, którymi dysponuje Kancelaria, nie będą przetwarzanie przez okres krótszy, niż ustawowo wymagany dla przechowywania danego rodzaju informacji.

 

JAKIM PODMIOTOM KANELARIA MOŻE PRZEKAZYWAC PAŃSTWA DANE OSOBOWE

 

Państwa dane osobowe, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym nas stosunkiem prawnym lub faktycznym, mogą być udostępniane:

 

 1. księgowym współpracującym z Kancelarią – na cele realizacji usług księgowo-podatkowych;

 

 1. firmie informatycznej, obsługującej (serwisującej) system teleinformatyczny Kancelarii;

 

 1. wybranym instytucjom państwowym, organom władzy lub wykonującym zadania publiczne;
 2. bezpośrednim doradcom (prawnym, księgowym, inwestycyjnym, etc.) osób, których dane dotyczą oraz innym podmiotom – na wyraźne Państwa życzenie.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria informuje jednak, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy prawa. Powyższe może nastąpić w przypadku np. zlecenia wykonania określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

 

Przekazanie nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnią na sowim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych.

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KANCELARIĘ

 

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane Kancelarii, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.

 

Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Kancelarią.

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

 

PRAWO SPRZECIWU

 

Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

 

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Państwa zgody, mają Państwo możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA

 

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2) powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 1) i 4), obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Kancelarią.

 

Kancelaria nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

 

© 2020. All Rights Reserved. Designed by Erizo.pl